^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Internet od 300,- Kč/měsíc vč. DPH

Internetová televize se zpětným přehráváním

Kamerové a zabezpečovací systémy

Rychlý a spolehlivý servis

HOT-LINE - 721 627 541, 739 011 982

Všeobecné podmínky pro poskytování Internetu Lentus Trading, s.r.o.

platné od 18.7.2016

 

 

Článek I. - O službě

 

1. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednavateli přístup do sítě Internet s možností využití veškerých služeb této sítě. Služba dále obsahuje přidělení neveřejné IP adresy a na písemnou žádost též veřejné IP adresy.

2. V ceně služby je možnost připojení neomezeného množství počítačů v domácnosti či ve firmě.

3. Objednavatel se zavazuje hradit za tuto službu poskytovateli každý měsíc cenu stanovenou dle platného Ceníku za poskytování služeb.

 

 

Článek II. – Cena

 

1. Objednavatel se zavazuje hradit poskytovateli za každý započatý kalendářní měsíc poskytování služby cenu dle zvoleného tarifu a prémiového balíčku IPTV, je-li tento aktivován. Ceny tarifů a prémiových balíčků IPTV jsou uveřejněny na internetových stránkách poskytovatele www.lentustrading.cz.

2. Poskytovatel je oprávněn provést změnu cen za poskytování služeb, přičemž změny musí být objednavateli oznámeny zveřejněním na Internetových stránkách poskytovatele nebo mu musí být nové ceny zaslány na kontaktní e-mailovou adresu (pokud ji uvede), a to ve lhůtě nejméně 2 měsíců před účinností nových cen tak, aby v případě nesouhlasu se změnou cen mohl objednavatel smlouvu vypovědět před účinností nových cen. V případě, že tak neučiní, má se za to, že objednavatel se změnou souhlasí, nové ceny se stávají součástí smlouvy a jsou pro smluvní strany závazné.

3. Cena je splatná nejpozději do 10. dne běžného měsíce, a to na bankovní účet poskytovatele, přičemž jako variabilní symbol je objednavatel povinen uvést číslo dodané poskytovatelem.

4. Na žádost objednavatele zaslanou písemně nebo elektronicky na kontaktní emailovou adresu poskytovatele bude poskytovatel pravidelně zasílat příslušné vyúčtování v tištěné formě na adresu uvedenou v žádosti. Za odesílání vyúčtování v tištěné formě je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli přiměřenou částku za náklady vynaložené na odeslání vyúčtování.

5. V případě prodlení objednavatele se zaplacením ceny za poskytnuté služby je poskytovatel oprávněn vyúčtovat navíc smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Poskytovatel má nárok na smluvní pokutu, je-li doba prodlení delší než 15 dnů.

6. V případě, že prodlení objednavatele se zaplacením ceny za poskytnuté služby bude 15 a více dnů, je poskytovatel oprávněn objednavateli bez dalšího upozornění pozastavit poskytování služby do doby, než objednavatel splatí celou dlužnou částku. Dále je poskytovatel oprávněn vyúčtovat částku 200,- Kč za opětovnou aktivaci služby.

 

 

Článek III. - Způsob hlášení poruchy a její řešení

 

1. Objednavatel je oprávněn nahlásit poruchu na kontaktní emailovou adresu nebo na kontaktní telefon poskytovatele, pomocí zprávy z informačního systému poskytovatele na webové adrese is.stanet.cz nebo pomocí elektronického formuláře na internetových stránkách poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje k řešení poruchy v co nejkratší době od jejího nahlášení.

2. Opravu poruchy odstraní poskytovatel sám, nebo ji zajistí prostřednictvím třetí osoby.

3. V případě nahlášení poruchy a následném výjezdu poskytovatele nebo pověřené třetí osoby na místo přístupu objednavatele, kde bude zjištěno, že porucha nevznikla na straně poskytovatele (např. zavirované PC, odpojený nebo chybně zapojený kabel, poškozené zařízení nesprávným zacházením nebo manipulací, poškozené zařízení přepětím nebo úderem blesku, …), je poskytovatel oprávněn požadovat paušální náhradu nákladů za výjezd ve výši 300,- Kč. Odstranění poruchy, která nevznikla na straně poskytovatele, bude vyúčtováno aktuální hodinovou sazbou poskytovatele. Počítá se každá započatá hodina.

4. Při poruše zařízení, které je majetkem Lentus Trading, s.r.o. (zapůjčené nebo pronajaté zařízení) se provozovatel zavazuje toto zařízení vyměnit na vlastní náklady. V případě poškození nebo zapříčinění poškození zapůjčeného nebo pronajatého zařízení objednavatelem nebo cizím zaviněním (poškozené zařízení nesprávným zacházením nebo manipulací, poškozené zařízení přepětím nebo úderem blesku, …) hradí zařízení a práce spojené s výměnou zařízení v plné výši objednavatel.

5. V případě, že porucha bude zapříčiněna poskytovatelem, objednavatel má právo písemně uplatnit nárok na slevu 100% z poměrné ceny služby za každý den trvání poruchy. Právo musí být uplatněno písemně nebo na kontaktní emailovou adresu poskytovatele nejpozději do 10 dnů od odstranění poruchy, jinak právo zaniká.

 

 

Článek IV. - Práva a povinnosti

 

1. Poskytovatel je povinen zajišťovat optimální přístup k síti Internet s ohledem na její dostupnost v dané lokalitě závislé na řadě fyzikálních podmínek jako jsou míra rušení a útlum signálu, přenosová kapacita rádiového adaptéru, počet rádiových adaptérů současně připojených k jednomu přístupovému bodu poskytovatele, vzdálenost rádiového adaptéru od přístupového bodu sítě poskytovatele, apod. Poskytovatel není odpovědný za 100% dostupnost k informacím v celosvětové síti Internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována. Poskytovatel není vzhledem k různým fyzikálním podmínkám v dané lokalitě odpovědný ani za 100% dostupnost k poskytované službě.

2. Objednavatel je povinen při používání služby dodržovat tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy a jednat v souladu s dobrými mravy. Nesmí ani využívat službu k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat (spamy, viry, atd.) a vědomě využívat službu takovým způsobem, že by docházelo k omezení nebo znemožnění služby ostatním zákazníkům (např. nevhodným využíváním P2P aplikací apod). Poskytovatel je v takovém případě oprávněn objednavateli pozastavit službu na 24 hodin nebo do odstranění problému. Objednavatel dále není oprávněn postupovat třetím osobám údaje pro čerpání služby (jméno a heslo, IP adresa, atd.), ani službu samotnou, není-li smluveno jinak. Při užívání služby je objednavatel oprávněn používat pouze rádiové adaptéry, jejichž typ byl příslušným úřadem schválen nebo uznán. Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával po nezbytnou dobu související s poskytováním služby jeho osobní údaje, osobní a zprostředkovací data a data související s poskytováním služby a souvisejících činností. Objednavatel nesmí měnit nastavení služeb, ke kterým má přístup, bez svolení poskytovatele (zejména IP adresy, síťová nastavení routerů, zapojení kabelů, atd.).

3. Poskytovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad se všeobecně uznávanými etickými a morálními normami jakýchkoliv dat pocházejících ze sítě Internet.

 

 

Článek V. - Zásady zpracování osobních údajů 

 

Zásady zpracování osobních údajů popisuje samostatný dokument Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Lentus Trading, s.r.o. dle GDPR. Dokument je dostupný na tomto odkazu nebo na webových stránkách www.lentustrading.cz.

 

 

Článek VI.  - Závěrečná ustanovení

 

1. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Smlouva) se uzavírá na dobu neurčitou (není-li sjednáno jinak) a nabývá účinnosti dnem podpisu.

2. Smlouvu lze ukončit dohodou nebo ji lze jednostranně vypovědět, přičemž měsíční výpovědní doba počíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou formou dodatku vyjma změn platného Ceníku, které je oprávněn provést poskytovatel pouze za podmínek uvedených v čl. II. těchto podmínek.

4. Strany se dohodly, že vzájemnou korespondenci budou provádět písemně nebo elektronicky prostřednictvím kontaktních emailových adres (jsou-li ve smlouvě uvedeny) nebo zpráv v informačním systému. Doručení písemnosti elektronicky (prostřednictvím kontaktních emailových adres) se má za doručení písemné. V písemném styku v listinné podobě smluvní strany k vzájemné korespondenci užívají adresy pro doručení uvedené ve smlouvě, pokud není prokazatelně oznámena adresa nová. Listina se má za doručenou třetím dnem od uložení na poště. Strany jsou povinny si navzájem sdělovat veškeré podstatné změny mající vliv na tuto smlouvu, zejména změnu jména, bydliště či adresy pro doručování.